नगरपालिका कार्यालय

Building.jpg

रामग्राम स्तुप

1
5
imgp1995
imgp1996
imgp1997
imgp2006

यस रामग्राम नगरपालिकाको . २०७१/०७२ को करका दरहरु देहाय बमोजिम स्वीकृत गरियो

करको विवरण
ज्ञ. सवारी कर 068.069   069.070  070.071  071.072
क)  वार्षिक सवारी कर  
१. बस, टक, लरी तथा अन्य हैभी सवारीहरु 1400 1400 1400 1400
२. भाडाको कार र जीप  500 500 600 600
३. भाडको टेम्पु  100 100 360 360
४. भाडाको मिनि बस  800 800 1000 1000
५. निजी कार, मिनी बस  500..00 500 600 600
६. स्कुटर, मोटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधान  100 100 200 200
७. ठेला, गाडा तथा रेक्सा  25 25 25 25
८. ट्रेक्टर निजी (रातो प्लेट)  300 300 300 300
९.ट्रेक्टर भाडाको (कालो प्लेट)  500 500 500 500
ख) सवारी दर्ता 
१. बस, ट्रप, लरी तथा अन्य हैभी सवारीहरु 50 50 50 50
२. भाडाको कार र जीप  50 50 50 50
३. भाडँको टेम्पु  40 40 40 40
४. भाडाको मिनि बस  50 50 50 50
५. निजी कार, मिनी बस  50 50 50 50
६. स्कुटर, माटरसाइकल तथा अन्य सवारी साधान  15 15 15 15
७. ट्रेक्टर निजी (रातो प्लेट)  20 20 20 20
८. ट्रेक्टर भाडाको (कालो प्लेट)  25 25 25 25
९. रेक्शा ठेला दर्ता  15 15 15 15
द्द. व्यवसाय दर्ता 
क) १ देखि ५० हजार सम्म 150 150 150 150
ख) ५० हजार देखि १ लाख सम्म 300 300 300 300
ग) १ लाख १ देखि २ लाख सम्म 375 375 375 375
घ) २ लाख १ देखि ५ लाख सम्म 750 750 750 750
ङ) ५ लाख देखि २५ लाख सम्म 1500 1500 1500 1500
च) २५ लाख देखी माथी जति सुकै भए पनि 2500..00
क)  पटके सवारी कर 
१. निजी तथा भाडाका बस , ट्रक, टे«क्टर  15 15 15 15
२. मिनि बस  5 5 5 5
३. निजी तथा भाडाका कार , टेम्पु  8 8 8 8
४. अन्य सवारी  5 5 5 5
घ. मनोरञ्जन कर 
क)  निम्न मनोरञ्वन स्थलको प्रवेश शुल्कमा निम्न बमोजिमको प्रवेश शुल्क लिने ः  
१. सिनेमा हल  5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt
२. भिडियो हल  5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt
३. सांस्कृतिक प्रदर्शन हल  5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt
४. थियटर संगित हल  5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt 5 k|ltzt
ख)  जादु, सर्कस, चटप आदिमा प्रतिदिन  200 200 200 200
ग)  व्यवसायक भिडियो कर (वार्षिक)  500 500 500 500
३)  डिस्क तथा व्यापारिक केबुल  8500 8500 8500 8500
द्ध. विज्ञापन कर 
क)  होडिङ बोड, व्यानर, व्यवसायक विज्ञापन (वार्षिक) 
१) ५ वर्ग फिट सम्मको त्यसपछि (थप प्रतिवर्ग फिट 500
२) व्यवसायिक दृष्टिको वोर्ड व्यानरको प्रति पटक 50
३) व्यवसायिक दृष्टिको लेखिएको आयल वाटर पेन्ट 200
४) व्यवसायिक दृष्टिले गाडीवाट माइकिङ् गर्दा 200
५­) व्यवसायिक दृष्टिले रिक्सा वाट प्रचार गर्दा 50
६) मादक पदार्थ एंव धुम्रपानको विज्ञापनमा थप २५%
ख)  व्यवसायीक व्यानर प्रति पटक  50 50 50 50
ग)  व्यवसायिक व्यानर आयल वार पेण्ट (प्रति पटक)  150 150 150 150
३)  माइकिङव्दारा मोटर गाडिबाट प्रचार गर्दा (प्रतिपटक) 50 50 50 50
ङ)  व्यापारिक उद्योगका लागि माइकिङ व्दारा अरु जुन सुकै साधनबाट प्रचार गर्दा (प्रतिपटक)  20 20 20 20
च) संस्थान वा सार्वजनिक हितको लािग  5'6 5'6 5'6 5'6
छ. एकिकृत सम्पत्ति कर 
निम्न बमोजिमको संम्पत्तिमा निम्न बमोजिमको एकिकृत संपत्ति कर लिन निर्णय गरिएको छ । 
ज्ञ रु. १ लाख सम्म 
द्द रु. १ लाख देखि ५ लाख सम्म
रु. ५ लाख देखि १० लाख सम्म
द्ध रु. १० लाख देखि २० लाख सम्म
रु. २० लाख देखि ३०लाख सम्म
रु.३० लाख देखि ४०लाख सम्म
रु.४० लाख देखि ५० लाख सम्म
रु.५० लाख देखि ७५ लाख सम्म
ट. व्यवसाय साधन कर (वार्षिक) 
ज्ञ. सव्जी पसल 
श्रेणी (क) थोक खुद्रा  450 450 500 500
श्रेणी (ख) खुद्रँ  360 360 400 400
द्द. फलफुल पसल 
क) साधारण  100 100 400 400
ख) मझौला पसल  150 150 500 500
ग) ठुलो पसल  450 450 700 700
द्द. किराना पसल 
श्रेणी (क) डिलरसिप भएको  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख) थोक खुद्रा  700 700 800 800
श्रेणी (ग) खुद्रँ  500 500 600 600
घ. सैलुन 
श्रेणी (क) कपाल काट्ने  500 500 600 600
श्रेणी (ख) व्युटी पार्लर  500 500 600 600
द्ध. सुचिकार (टेर्लस) 
एक मेसिन भन्दा माथि  400 400 500 500
छ. जुत्ता पसल (बनाउने र विक्रि गर्ने ) 
श्रेणी (क) जुत्ता बनाई विक्रि गर्ने  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) साधारण पसल  500 500 700 700
छ.(क) प्लास्टीक जूत्ता चप्पल
श्रेणी (क) थोक र फुटकर विक्री  1000 1000
श्रेणी (ख) फुटकर विक्रि  700 700
ट. भाडा पसल 
श्रेणी (क) थोक र फुटकर विक्री  800 800 800 800
श्रेणी (ख) फुटपर विक्रि  400 400 600 600
ठ. पान पसल 
श्रेणी (क) मुख्य चोक र बजारमा  500 500 600 600
श्रेणी (ख) अन्य ठाउंमा  360 360 500 500
ड. तयारी पोसाक (फेन्सी पसल) 
श्रेणी (क) थोक र खुद्रा विक्रि  800 800 1000 1000
श्रेणी (ख) खुद्रा विक्रि  400 400 600 600
ढ. कपडा पसल 
श्रेणी (क) थोक र खुद्रा विक्रि  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) खुद्रा विक्रि  500 500 700 700
ज्ञण्. फर्निचर पसल 
श्रेणी (क) मिल समेत भएको पसल  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) साधारणँ पसल  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ग) शिशा प्लाउड वाट लिर्माण पसल   1000 1000 1000 1000
श्रेणी (घ) बेत बासको फर्निचर   1500 1500 1500 1500
ज्ञज्ञ. बन पैदावारमा अधारित मिल
श्रेणी (क) ट्रली भएको सःमिल  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (ख) साधारण सःमिल  3000 3000 3000 3000
ज्ञद्द. प्लाई उड सः मिल  6000 6000 6000 6000
ज्ञघ. छड सिमेण्ट पसल 
श्रेणी (क) छड, सिमेन्ट दुवै डिलर सिप भएको  2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ख) छड, सिमेन्ट मध्ये कुनै एक डिलर सिप भएको  2000 2000 2000 2000
श्रणी (ग) सिनेटरी, खानेपानी पाइप तथा फिटिङस  1200 1200 1200 1200
श्रेणी (घ) निर्माण सामग्री डिलर सिप नभएको विक्रि पसल  1000 1000 1000 1000
ज्ञद्ध. हार्ड वेयर रंग रोगन 
श्रेणी (क) रंग रोगन, सिसा, प्लाईउडको डिलर सिप भएको  1500 1500 1500 1500
श्रणी (ख) डिलर सिप नभएको फुटकर विक्रेता  700 700 800 800
ज्ञछ. विजुली सामान पसल 
श्रेणी (क) डिलरसिप, होलशेलर  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) डिलरसिप नभएको फुटकर विक्री  1200 1200 1200 1200
श्रेणी (ग) फुटकर विक्रेता र मर्मत समेत ् 800 800 800 800
ज्ञट. मदिरा विक्रेता पसल 
श्रेणी (क) आधुनिक सिल प्याक डिलरसिप भएको  4000 4000 4000 4000
श्रेणी (ख) डिलरसिप नभएको सिल प्याप विक्रेता  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ग) साधारणँ मदिरा पसल  1000 1000 1000 1000
ज्ञठ. इलेक्ट्रोनिक सामान पसल 
श्रेणी (क) उच्च श्रणी पसल  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) मध्यम श्रेणी पसल  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ग) निम्न श्रेणी पसल  750 750 750 750
श्रेणी (घ) भिडियो , डेक, रेडियो, क्यासेट पसल र मर्मत  500 500 600 600
श्रेणी (ङ) घडी, रेडियो मर्मत पसल  360 360 500 500
ज्ञड. कृषि सामग्री विक्री पसल
श्रेणी (क) डिलर सिप भएको पसल  700 700 1000 1000
श्रेणी (ख) डिलर सिप नभएको साधारण पसल  500 500 700 700
ज्ञढ. स्टेशनरी, पुस्तक तथा पत्र पत्रिका पसल 
श्रेणी (क) थोक तथा खुद्रौ विक्रेता पसल  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) साधारण खुद्रा पसल  750 750 750 750
द्दण्. छापाखाना 
श्रेणी (क) छापाखाना (अफसेट प्रेस)  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) छापाखाना  1200 1200 1200 1200
द्दज्ञ. विसाता तथा जनरल स्टोर्स 
श्रेणी (क) डिलर सिप विक्रेता  750 750 750 750
श्रेणी (ख) फुटकर विक्रेता  400 400 600 600
द्दद्द. प्लाष्टिक सामान पसल 
श्रेणी (क) थोक विक्रेता  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) फुटकर विक्रेता  500 500 600 600
द्दघ. औषधि पसल 
श्रेणी (क)  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख)  1000 1000 1000 1000
द्दद्ध. गल्ला पसल 
श्रेणी (क) १० लाख भन्दा माथि (कुल पुजि)  4000 4000 4000 4000
श्रणी (ख) ५ लाख देखि १० लाख(कुल पुजि)  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ग) ३ लाख देखि ५ लाख (कुल पुजि)   1500 1500 1500 1500
श्रणी (घ) १ लाख देखि ३ लाख (कुल पुजि)   500 500 700 700
द्दछ. मिठाई पसल 
श्रेणी (क) सबै किसिमको मिठाई पाउने ठुलो पसल  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख)  सबै किसिमको मिठाई पाउने पसल  1000 1000 1200 1200
श्रेणी (ग)  साधारण मिठाई र चिया पसल  500 700 700
द्दट. सुन चांदी गहना पसल 
श्रेणी (क) बनाउने तथा विक्रि गर्ने शो रुम समेत  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) कारिगर राखी बनाउने ज्यालादारी 1000 1000 1000 1000
द्दठ. होटल व्यवसाय 
क.  तारे होटल 
१) पांच तारे होटल  8000 8000 8000 8000
२) चार तारे होटल  5000 5000 5000 5000
३) तीन तारे होटल  3000 3000 3000 3000
४) दुई तारे होटल  2000 2000 2000 2000
५) एक तारे होटल  1000 1000 1000 1000
ख.  रेष्टुरेण्ट एण्ड बार 
श्रेणी (क) गजल र डान्स भएको  2000 3000 3000 3000
श्रेणी (ख) गजल भएको  2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ग) सामान्य रेष्टुरेन्ट र बार भएको ।  2000 2000 2000 2000
ग. होटल एण्ड लज 
श्रेणी (क)  2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ख)  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ग)  1500 1500 1500 1500
लज व्यवसाय 
श्रेणी (क) (कोठामा एटेच वाथरुम, ट्वाइलेट भएको)  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख) (कोठामा एटेच वाथरुम, ट्वाइलेट नभएको)  1000 1000 1200 1200
श्रेणी (ग) (साधारण्ँ चारवटा कोठा भएको )  500 500 800 800
च. रिसोर्ट 
श्रेणी (क)  2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ख)  2000 2000 2000 2000
द्दड. स्टुडियो (फोटोग्राफी) 
श्रेणी (क) भिडियो क्यामरा सहित भएको  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) स्टुडियो क्यामरा मात्र भएको  700 700 700 700
द्दढ. पेट्रोलियम पदार्थ विक्रेता 
श्रेणी (क) डिलरसिप सहित २ पम्प भएको  4000 4000 4000 4000
श्रेणी (ख) डिलरसिप सहित १ पम्प भएको 2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ग) फुटकर विक्रि (पम्प नभएको) डिलर सिप भएको  1500 1500 1500 1500
घण्. सेटरिगं व्यवसाय
श्रेणी (क) ढलान मेशिन लिफ्ट भएको  2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ख) ढलान मेशिन लिफ्ट नभएको  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ग) फर्मा सेटरिगं  700 700 700 700
श्रेणी (घ) बल्ला पटरा भएको (काठको)  400 400 600 600
घज्ञ. कलर ल्याब, कम्प्युटर प्रशिक्षण, मर्मत आदि 
क. कलर ल्याब 10000 10000 10000 10000
ख. कम्प्युटर प्रशिक्षण 1500 1500 1500 1500
ग. टाइपिगं प्रशिक्षण र मर्मत समेत  1500 1500 1500 1500
मर्मत केन्द्रहरु  500 500 700 700
ङ)  ड्राइभिङ्ग सेण्टर  800.00 800 1000 1000
च) एफ.एम. रेडियो प्रसारण  2000.00  2000.00
५) सामुदायिक रेडियो प्रसारण एफ.एम. 1500 1500
घघ. मोटर, मोटरसाईकल, रिक्सा, साइकल मर्मत, रिसोलिगं 
क. ट्रक, मोटर, ट्रेक्ट्रर मर्मत र बोडी बनाउने  2500 2500 2500 2500
ख. इन्जिनियरिगं वर्कशप लेथ भएको  1500 1500 1500 1500
ग. इन्जिनियरिगं वर्कशप लेथ नभएको   (ग्रील उद्योग समेत)  1000 1000 1000 1000
डेन्टिगं, पेन्टिगं पसल  700 700 700 700
ङ. मोटर र ट्रेक्टर  मर्मत  1500 1500 1500 1500
च. मोटरसाइकल मर्मत 1000 1000 1000 1000
रिसोलिगं पसल (साधारण)  1500 1500 1500 1500
ज. साइकल, रिक्सा मर्मत  360 360 500 500
झ. मेशिन व्दारा हावा भर्ने  500 500 500 500
घद्ध. कबाड पसल 
श्रेणी (क) शिशि बोतल कबाड (सबै किसिमको) अ 1500 1500 1500 1500
घछ. मोटर पार्टस एण्ड मेशिनरी पार्टस विक्रि पसल 
श्रेणी (क) मोटर पार्सट मेशनरी  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख) मोटरसाईकल पार्सट पसल  700 700 700 700
घट. फ्लोरिगं एण्ड फर्निसिगं पसल 
श्रेणी (क) 700 700 700 700
घठ. वित्तिय कारोबार गर्ने संस्था  
ज्ञ  वाणिज्य वैक (क) वर्ग
क) प्रधान कार्यालय 25000 25000 25000 25000
ख) शाखा कार्यालय 10000 10000 10000 10000
द्द विकास वैक (ख) वर्ग
क) प्रधान कार्यालय 10000 10000 10000 10000
ख) शाखा कार्यालय 5000 5000 5000 5000
फाइनान्स कम्पनी (ग) वर्ग
क) प्रधान कार्यालय 5000 5000 5000 5000
ख) शाखा कार्यालय 3000 3000 3000 3000
द्ध लघू वित्त विकास वैंक (घ) वर्ग
क) प्रधान कार्यालय 3000 3000 3000 3000
ख) शाखा कार्यालय 2000 2000 2000 2000
विमा कम्पनी
क) प्रधान कार्यालय 10000 10000 10000 10000
ख) शाखा कार्यालय 5000 5000 5000 5000
विदेशी मूद्रा सटही
क) सटही काउन्टर 3000 3000 3000 3000
सहकारी बैंक 
क) प्रधान कार्यालय 2000 2000
ख) शाखा कार्यालय 1500 1500
मनि ट्रान्सफर
क) १ देखि ३ वटा सम्म भएको 2000 2000
ख) ४ देखि ६ वटा सम्म भएको 3000 3000
ग) ७ भन्दा माथि 5000 5000
घड. चलचित्र घर
घढ. पुल स्नुकर  1000 1000 1000 1000
द्धण्. श्रृगांर पसल 
श्रेणी (क)  500 500 600 600
श्रेणी (ख)  400 400 500 500
द्धज्ञ. मासु पसल 
श्रेणी (क) कोल्ड स्टोर भएको  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख) फ्रेश हाउस  750 750 750 750
श्रेणी (ग) खुद्रा व्यापारी  500 500 600 600
द्धद्द. यातायात तथा ढुवानी सेवा व्यवसाय 
ज्ञ. ढुवानी सेवा 
श्रेणी (क) रामग्राम न.पा. मा मुख्य कार्यालय भएको  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) रामग्राम न.पा.मा शाखा कार्यालय भएको  1000 1000 1000 1000
द्द. यातायात सेवा 
श्रेणी (क) बस व्यवसायी समिति मुख्य कार्यालय  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (ख) टेक्सी तथा टेम्पो व्यवसाय समिति मुख्य कार्यालय  2500 2500 2500 2500
श्रेणी (ग) ठेला गाडा, रेक्सा व्यवसाय समिति मुख्य कार्यालय  360 360 500 500
कैफियतः शाखा कार्यालयलाई उपरोक्त बमोजिमको आधा लाग्ने छ । 
द्धघ. संचार सेवा व्यवसाय 
श्रेणी (क) ट्रकल, फ्याक्स तथा इन्टरनेट समेत भएको  500 500 700 700
श्रेणी (ख) ट्रकल, फ्याक्स तथा फाटोकपि समेत भएको 400 400 500 500
श्रेणी (ग) ट्रकल र फ्याक्स भएको  400 400 500 500
श्रेणी (३) सेटेलाइट केबुल  सेवा  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ङ) द्रुत डेलिभरी सेवा  360 360 500 500
श्रणी (च) फाटोकपी मात्र भएको  360 360 500 500
श्रेणी (५) ट्रकल सेवा मात्र भएको  360 360 500 500
द्धद्ध. स्वास्थ्य सेवा 
ज्ञ. गैर सरकारी अस्पताल (नर्सिग होम) 
श्रेणी (क) नर्सिगं होम  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (ख) गैर सरकारी अस्पताल  3000 3000 3000 3000
द्द. निजी क्लिनिक तथा ल्याब 
श्रेणी (क) क्लिनिक डाक्टर सेवा  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख) क्लिनिक अन्य (पे्रक्टिसनर्स)  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ग) ल्याब  700 700 800 800
द्धछ. शिक्षा सेवा व्यवसाय 
ज्ञ. शिक्षण संस्थान निजी स्तर 
श्रेणी (क) क्याम्पस स्तर  1000 1000 1500 1500
श्रेणी (ख) हाईस्कुल मा.वि.  800 800 1200 1200
श्रेणी (ग) नि.मा.वि. स्तर  700 700 1000 1000
श्रेणी (घ) प्रा.वि. स्तर  500 500 800 800
श्रेणी (ङ) पूर्व प्रा.वि. स्तर  400 400 600 600
    (च)   कोचीङ सेन्टर 1000
द्द. प्राविधिक शिक्षा निजी स्तर 
श्रेणी (क) स्नातक तह सरह  3000 3000 3000 3000
श्रेणी (ख) प्रमाण पत्र तह सरह  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ग) एस.एल.सी. तह सरह  1000 1000 1000 1000
द्धट. परामर्श सेवा 
ज्ञ. इन्जिनियरिगं कन्सल्टेन्सी फर्म 
श्रेणी(क) कन्सल्ट्याण्ट फर्म (इन्जिनियर सेवा भएको)  3000 3000 3500 3500
श्रेणी(ख) कन्सल्ट्याण्ट फर्म (ओ.सी. सेवा भएको)  1500 1500 2000 2000
द्द. व्यक्तिगत स्तरमा प्रेक्टिस गरेको 
श्रेणी (क) इन्जिनीयर  1000 1000 1200 1200
श्रेणी (ख) ओभरसियर  800 800 1000 1000
श्रेणी (ग) नक्सा लेख्ने कन्सल्ट्याण्ट वापत प्रति नक्सा  500 500 700 700
घ. कानूनी सेवा 
क) ल फर्म 
श्रेणी (क) वरिष्ट अधिवक्ता सम्म भएको ल फर्म  3000 3000 3000 3000
श्रेणी (ख) अधिवक्ता सम्म भएको ल फर्म  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ग) अभिवक्ता सम्म भएको ल फर्म  1000 1000 1000 1000
ख) व्यक्तिगत स्तरमा प्रेक्टिस गरेको 
श्रेणी (क) वरिष्ट अधिवक्ता 2200 2200 2200 2200
श्रेणी (ख) अधिवक्ता  1700 1700 1700 1700
श्रेणी (ग) अभिवक्ता  1200 1200 1200 1200
श्रेणी (घ) अभिकर्ता  750 750 750 750
श्रेणी (ङ) लेखनदास  500 500 500 500
द्ध. लेखापरिक्षण सेवा फर्म 
श्रेणी (क) वर्ग लेखापरिक्षक फर्म (कम्पनी)  3000 3000 3000 3000
श्रेणी (ख) वर्ग लेखापरिक्षक फर्म  2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ग) वर्ग लेखापरिक्षक फर्म  1000 1000 1000 1000
ख) व्यक्तिगत स्तरमा प्रेक्टिस गरेको 
श्रेणी (क) वर्ग लेखापरिक्षक  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ख) वर्ग लेखापरिक्षक  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ग) वर्ग लेखापरिक्षक  750 750 750 750
श्रेणी (घ) वर्ग लेखापरिक्षक  500 500 500 500
द्धठ. निर्माण व्यवसाय 
ज्ञ. विल्डर एसोशिएसन 
श्रेणी (क) मुख्य कार्यालय  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (ख) शाखा कार्यालय 2500 2500 2500 2500
द्द. निर्माण व्यवसाय फर्म 
श्रेणी (क) विल्डर्स फर्मको मुख्य कार्यालय  15000 15000 15000 15000
श्रेणी (ख) विल्डर्स फर्मको मुख्य कार्यालय  10000 10000 10000 10000
श्रेणी (ग) विल्डर्स फर्मको मुख्य कार्यालय  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (घ) विल्डर्स फर्मको मुख्य कार्यालय  3000 3000 3000 3000
कैफियतः शाखा कार्यालयलाई उपरोक्त बमोजिमको आधा लाग्ने छ । 
घ. कार्यालय स्थापना नगरी निजी स्तरमा निर्माण व्यवसाय गरेको 
श्रेणी (क)  5000 5000 6000 6000
श्रेणी (ख)  3000 3000 3500 3500
श्रेणी (ग)  2000 2000 2500 2500
श्रेणी (घ)  1000 1000 1500 1500
द्ध. न.पा. बाट हुने ठेक्का पटटामा न.पा वाहिरका फर्महरु टेण्डर खरिद गर्न आएको खण्डमा वार्षिक रकम 
क वर्ग  5000 5000 6000 6000
ख वर्ग 3000 3000 3500 3500
ग वर्ग  2000 2000 2500 2500
घ वर्ग  1000 1000 1500 1500
द्धड. निम्न पसलमा निम्न बमोजिम कर लाग्ने 
क. टिनको वाकस लगाएत अन्य टिनको सामग्रीह बनाउने  500 500 700 700
ख. चश्मा पसल  500 500 700 700
ग. टाक, बकरम, धागो पसल  360 360 500 500
जरी भर्ने पसल  360 360 500 500
ङ. दात बनाउने  500 500 700 700
च. कोल्ड ड्रिंक पसल  500 500 800 800
हस्तरेखा पसल पटके ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd
ज. पेन्टिङ पसल  360 360 500 500
झ. ड्राईक्लिनर्स  360 360 500 500
ञं. टेण्टहाउस पसल  1200 1200 1500 1500
दाउरा विक्रि पसल  360 360 500 500
सिलाई मेशिन मर्मत पसल  360 360 500 500
बन्दुक मर्मत पसल  360 360 500 500
ट्रलभ एजेन्सी  1000 1000 1000 1000
०ा. फलफुल पसल (स्थायी)  360 360 500 500
त. फलफुल पसल (अस्थायी) पटके ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd
थ. दालमोट पापड पसल  360 360 500 500
द. ताडी विक्रि पसल पटके  ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd ?=1b]lv ?=10;Dd
ध. ग्यास एजेन्सी  600 600 600 600
न. पुरानो बोरा मर्मत तथा  360 360 500 500
प. विस्कुट र मसला पसल  360 360 500 500
फ. साइकल, रिक्सा पार्टस विक्रि पसल  500 500 500 500
ब. मम पसल  500 500 700 700
भ. फुटकर चुरोट , विडि विक्रि पसल  k6s] k6s] k6s] k6s]
म. तयारी डस्ना सिरक पसल  360 360 500 500
मोवाइल फोन विक्री तथा मर्मत पसल 500 500
र. सेल्फ डाइनो वर्कसप 500 500
एक फर्म वाट एक वा एक भन्दा वढी कारोवार गरेमा प्रत्येक कारोवारमा ( रु ३००।०० थप लाग्ने)
न(पा( वा६ ७ेक्का वन्दोवस्त गर्नको लागी प्रकाशित सुचना वमोजित ६ेन्८र फर्म खरिद गरि धरौ६ी जम्मा गरि ७ेक्कामा सहभागी नभएमा निजको धरौ६ी फिर्ता गर्दा धरौ६ीका े ज्ञ ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिई धरौ६ी फिर्ता गर्ने ।
ड. उद्योग व्यवसाय तर्फ 
ज्ञ. खाद्य उद्योग 
क) धान, गहु, तेल, दाल, चिउरा आदि खाद्य उद्योग 
श्रेणी (क) १०१ हर्षपावर २००ो सम्म  10000
श्रेणी (ख) ५१ हर्षपावर १००े सम्म   5000
श्रेणी (ग) ३१ हर्षपावर ५० हर्षपावर सम्म  2000 2000 2000 3500
श्रेणी (घ) २१ हर्षपावर ३० हर्षपावर सम्म  1700 1700 1700 3000
श्रेणी (ङ) १ हर्षपावर १० हर्षपावर सम्म  1700 1700 1700 1700
श्रेणी (३) पशु पंक्षी दाना उत्पादन गर्ने ।  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ङ) चाउ चाउ उत्पादन गर्ने ।  500 500 500 500
श्रेणी (च) मसला पीस्ने उद्योग अन्य  400 400 500 500
द्द. आईसक्रिम, पाउरोटी, विस्कुट र चिजबल (तयारी खाद्य उद्योग)
श्रणी (क) आइसक्रिम उद्योग  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) पाउराटी उद्योग  500 500 600 600
श्रेणी (ग) विस्कुट उद्योग  500 500 600 600
श्रेणी (घ) चिज बल उद्योग  500 500 600 600
श्रेणी (ङ) कन्फेक्सनरी उद्योग (स्वचालित मेशिनव्दारा)  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (च) कन्फेक्सनरी उद्योग (हाते मेशिन व्दारा)  400 400 500 500
श्रोी (छ) आइस उद्योग  500 500 600 600
घ. डिष्ट्रीलरी र बु्रअरी तथा पेय पदार्थ उद्योग 
श्रेणी (क) उच्च स्तरिय मदिरा उत्पादक  10000 10000 10000 10000
श्रेणी (ख) मध्यम श्रेणीको मदिरा उत्पादक  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (ग) साधारण मदिरा उत्पादक  2000 2000 2000 2000
श्रणी (घ) चिजवल उद्योग  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ङ) दुध चिस्याउने उद्योग  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (च) सोडा वाटर, कोक, फेन्टा, जामजेली उत्पादक  400 400 400 400
द्ध. कुखुरा फर्म 
श्रेणी (क) 700 700 1000 1000
श्रेणी (ख) 600 600 800 800
श्रेणी (ग) 500 500 700 700
छ. नर्सरी फर्म 
श्रेणी (क) 1000 1000 1000 1000
श्रेणी (ख) 700 700 700 700
श्रेणी (ग) 400 400 600 600
ट. मेटल (धातु) उद्योग 
क) भाडा बनाउने उद्योग 
श्रेणी क) आधुनिक मेशिन र औजारबाट बनाउने  600 600 600 600
श्रणी ख) हातले पिटि वा ढलान गरी बनाउने  360 360 500 500
ख) धातुको कलात्मक मुर्ति बनाउने 
श्रेणी (क) 600 600 600 600
श्रेणी (ख) 360 360 500 500
ग) स्टिल फर्निचर उद्योग  1000 1000 1000 1000
घ) लोहा कारखाना  1000 1000 1000 1000
ठ. ईटा झिगटी उद्योग 
श्रेणी (क) मेशिन व्दारा उत्पान गर्ने  5000 5000 5000 5000
श्रेणी (ख) चिम्नी वाट उत्पादन गर्ने 3000 3000 3000 3000
श्रेणी (ग) टायल व्लक उद्योग  1000 1000 1000 1000
श्रेणी (घ) हौदी गमला उद्योग  500 500 600 600
ड. अन्य उद्योग 
क) कागज फ्याक्ट्री 12000 12000 12000 12000
ख) कपडा उद्योग  10000 10000 10000 10000
ग) मैदा उद्योग 5000 5000
घ) गारमेन्ट  1000 1000 1000 1000
ङ) फोम उद्योग  1500 1500 1500 1500
च) व्याट्री उद्योग  500 500 500 500
छ) साबुन उद्योग  500 500 500 500
ज) सुती उद्योग  360 360 500 500
झ) मैनबत्ती उद्योग  360 360 500 500
ञ) कपास फिट्ने उद्योग  360 360 500 500
च) प्लाईउड उद्योग 5000
छ)
ढ. दुध खरिद विक्रि केन्द्र 400 400 600 600
४९. सो रुम (शाखा का.वा. सम्पर्क कार्यालय) 
श्रेणी (क) बस, ट्रक 2000 2000 2000 2000
श्रेणी (ख) जिप, कार टेक्टर  1500 1500 1500 1500
श्रेणी (ग) मोटरसाइकल हाते टेक्टर  1000 1000 1000 1000
श्रणी (ग) टि.भि. ÷ फ्रीज सो रुम 1000 1000 1000 1000
सेवा शुल्क 
ज्ञ. पार्किगं सेवा शुल्क 
क) बस, ट्रप, मिनिबस र ट्रेक्टरमा एक पटकमा  20 20 20 20
ख) हल्का सवारी साधन एक पटकमा  10 10 10 10
द्द. अन्य सेवा शुल्क
क) अचल सम्पत्ति मुल्यांकन सेवा शुल्क प्रति हजार  1 1 1 1
ख) अचल सम्पत्ति मुल्यांकन वैदेशिक प्रयोजन (विद्यार्थि) को लागि 
२५लाख मुल्य वरावर 1250 1250 1250 1250
२५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म 2500 2500 2500 2500
५० लाख १ भन्दा माथि 5000 5000 5000 5000
ख) रकम कलम उठाए वापत प्रति कलम १ प्रतिशत   1 1 1 1
न.पा.को निर्णय अनुसार सेवा शुल्क लिने 
क) सप्ताहिक हाट बजार सेवा शुल्क 
ख) माटो बालुवा निकासी सेवा शुल्क 
ग) सरसफाई सेवा शुल्क 
निमाण व्यवसाही÷पट्रोलियम पदार्थ स्थापना  सिफारिस  1000 1000 1000 1000
दस्तुर 
ज्ञ. नक्सापास दस्तुर 
भौतिक सरंचनाको बर्गीकरण   gS;f kf; If]q gS;f kf; If]q )&!.)&@ sf nfuL
s=ju{ v=ju{ u=ju{ -Joj;flos xsdf lgdf{0f x"g] 3/_  )&!÷)&@ sf] nfuL s,v,u ju{nfO{ 
क) आर.सी.सी. सिमेन्टमा बज्रको जोडाईमा प्रति व.फि.  4 3 5
ख) पक्कि इटा वा ढुंगामो सिमेन्टको जाडाईमा प्रति व.फि. 3 2.5 4
ग) माटोको जाडाईमा इटा वा ढङ्गाको गारो आर.सि.सि.,आर वि.सि.जस्ता सड निमाण व.फि.  3 2 4
घ) अस्थाई घर निमार्ण प्रति घर (खपडा पूmस,प्लास्टिक छाना आदि) 150 150 150
ङ)  ले आउट दस्तूर प्रति घर  500 500 500
च) घरको नक्सा प्रतिलिपि दस्तूर एक मूष्ठ 100 100 100
ज) घर सम्पन्न निरिक्षण दस्तूर  300 300 300
झ) सडकमा अवरोधक सामान राखेमा धरौटी  500 500 500
ञ) नक्सा नामसारी दस्तूर  25Ük|ltzt 15Ük|ltzt 30Ük|ltzt
ठ) नगरपालिका क्षेत्र भित्र विना इजाजत भवन निर्माण कार्य गरि नक्सा पास गराउन आएमा  tf]lsPsf] b/df bf]Aj/ b:t'/ lng] .
ड) नगरपालिका क्षेत्र भित्र न.पा. गठन पुर्व भवन निर्माण कार्य गरि नक्सा प्रमाणित गराउन अएमा  tf]lsPsf] b/df cfwf b:t'/ lng]
घ) नक्सा पास क्षेत्र (ग) भन्नाले व्यवसायिक भवन निमार्ण हूने ठाउलाई भनिने छ ।
ङ) घर नक्सा नामसारी गर्दाका वखत लाग्ने दस्तुरको 
     क्षेत्र –क)  २५ ५ प्रतिशत 
     क्षेत्र –ख)  १५ ५  प्रतिशत
     क्षेत्र –ग)  ३० ५ प्रतिशात 
ङ) घरको नक्सा प्रतिलिपि लिन आएमा प्रतिलिपि दस्तुर रु.१००। एकमुष्ट लिने ।
३) प्लटिङ्ग गर्दा लाग्ने दस्तूर 
क) १० कठ्ठा सम्मको प्रति पटक 10000 10000 10000
ख) १ विघा सम्मको प्रति पटक 15000 15000 15000
ग) १ विघा भन्दा माथीको प्रति पटक 20000 20000 20000
2= सरजमिन दस्तुर  068÷069  069÷070  070÷071  071÷072 
क) जग्गा छुट्टाउने डोर दस्तुर  300 300 300 400 k|lt lsQf
ख) अन्य सबै किसिमको सरजमिन  125 125 250 250
ग) हक कायम तथा बैंक जमानत  300 300 300 300
घ) घर गोठ, बाटो प्रमाणित दस्तुर  250 250 250 300
ङ) अनुभव प्रमाणीत 200 200
3= दर्ता दस्तुर 
क) निवेदन दर्ता दस्तुर  5 5 20 20
ख) मुद्दा दर्ता दस्तुर (फिराद प्रतिउत्तर)  200 200 200 200
 उद्योग व्यवसाय दर्ता दस्तुर 
क) ठुलो उद्योग  3000 3000 3000 3000
ख) मझौला उद्योग  2000 2000 2000 2000
ग) सानो उद्योग 1000 1000 1000 1000
घ) रेक्सा, ठेला, गाडा दर्ता दस्तुर  50 50 50 50
ङ) उपभोक्ता लगतमा नाम दर्ता दस्तुर 
न.पा. क्षेत्र भित्रको उपभोक्ता दर्ता  50 50 50 50
न.पा. वाहिर तर जिल्ला भित्रको व्यक्तिबाट 75 75 75 75
न.पा. वाहिर अन्तर जिल्लाको व्यक्तीबाटल  100 100 100 100
अस्थायी लगतमा नाम दर्ता  50 50 50 50
रजिष्«टेशन दस्तुर न.पा.को निर्णय अनुसार 
4= सिफारिस दस्तुर 
क) संघसंस्था स्थापना सिफारिस दस्तुर  500 500 500 500
निजि स्तरमा स्कुल स्थापना सिफारिस  1000 1000 1000 1000
कक्षा थप सिफारिस  1000 1000 1000 1000
ख) बसोबास प्रमाणित सिफारिस दस्तुर 
स्वदेशको लागि  75 75 75 100
भारतको लागि  500 500 1000 1000
अन्य मुलुकको लागि  1000 1000 2000 2000
ग) उद्योग स्थापना सिफारिस दस्तुर (इजाजत दस्तुर) 
ठूलो उद्योग  1500 1500 1500 1500
मझौला उद्योग  1000 1000 1000 1000
साना उद्योग  500 500 500 500
घरेलु उद्योग  360 360 400 400
रु. ४० लाख भन्दा बढी पूजी भएको  2000 2000 2000 2000
घ) पेन्सन पट्टा सिफारिश दस्तुर 
नेपालको लागि  100 100 1500 1500
भारतको लागि  500 500 1000 1000
अन्य मुलुकको लागि  1000 1000 2000 2000
ङ) अपुताली सिफारिस दस्तुर 
नेपालको लागि  500 500 500 500
विदेशको लागि  1000 1000 1000 1000
च) नविकरणँ दस्तुर 
सघ संस्थाको नविकरण दस्तुर  200 200 200 200
 %_ कान्जी हाउस दस्तुर 
गाई गोरुमा प्रति दिन प्रति जिव  35 35 35 35
भैसी रागा प्रति दिन प्रति जिव  40 40 40 40
घाडा गदहा खच्चर प्रति दिन प्रति जिव  50 50 50 50
सुगुर बगुर प्रति दिन प्रति जिव  60 60 60 60
बाख्रा भेडा प्रति दिन प्रति जिव  20 20 20 20
ज) इजाजत दस्तुर 
४ मिटर भन्दा बढी पिच कटान गर्न इजाजतको लागि  2000 2000 2500 2500
४ मिटर भन्दा पिच कटान गर्न इजाजतको लागि  1500 1500 2000 2000
ग्राभेल सडक कटान गर्न इजाजतको लागि  200 200 300 300
ग्राभेल सडक छेउ कटान गर्न इजाजतको लागि  150 150 200 200
कच्चि सडक कटान गर्न इजाजतको लागि  50 50 100 100
झ) प्रतिलिपि दस्तुर 
निवेदन सिफारिस आदिको प्रति पाना  10 10 10 10
उपभोक्ता परिचय पत्रको प्रतिलिपि 50 50 50 50
ट) घर घडेरी तथा बालविटौरी अंशवण्डँ दस्तुर 
१० लाख सम्म 500 500 500 500
१० लाख १ देखि २५ लाख सम्म  1000 1000 1000 1000
२५ लाख १ देखि ५० लाख सम्म  5000 5000 5000 5000
५० लाख माथि जति सुकै  10000 10000 10000 10000
ठ) अन्य सिफारिस दस्तुर 
क) बन्दुक खरिद सिफारिस दस्तुर  500 500 500 500
ख) विद्युत, पानी धारा, टेलिफोन सिफारिस  50 75 100 500
ग) परिवार ल्याएको लगेको सिफारिस  100 100 100 100
घ) नागरिकता सिफारिस  30 35 35 100
ङ) नाम संसोधन सिफारिस  50 5000 75 100
च) नामसारी सिफारिस विविध 50 100 200 200
छ) मोहि नामसारी सिफारिस  100 150 200 200
ज) छुट जग्गा दर्ता सिफारिस  150 200 250 300
झ) साधारण सिफरीस %) !))
झ)विवाह,वसोवास,जन्म,मृत्यु लगाएत अन्य प्रमणित 50 50 75 100
ञ) रुख काट्ने सिफारिस (प्रति गोटा)  50 50 75 100
ट) नाता प्रमाणित सिफारिस 100 100 150 200
ठ) अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित दस्तुर  300 300 400 500
ड) विविध सिफारिस 300 300 300 300
ढ) नामसारी सिफारिस (नम्बरी र घडेरी)  100 100 200 250
ण) पशुपाडा भैसीको सिफारिस  k|ltuf]^F ?=35 k|ltuf]^F ?=35 k|ltuf]^F ?=35 k|ltuf]^F ?=35
ता) दैवि प्रकोप अपाङ, परिचय पत्र र असहाय सिफारिस दस्तुर  lgMz'Ns lgMz'Ns lgMz'Ns lgMz'Ns
थ) आय सिफारिस (ईनकम सोर्स)  500 500 600 600
ढ) अन्य अंग्रेजी सिफारिस  300 300 350 400
ध) विदेशमा खाता खोल्ने सिफारिस 200 200 250 300
न) जग्गा रोक्का प्रति किता  100 100 100 100
ण) चार किल्ला प्रमाणित दस्तुर  175 175 200 200
प्रमाणित दस्तुर
त) व्यक्ति वा नाम प्रमाणित दस्तुर  50 50 75 100
थ )  सालको काठ सिफा,ीस दस्तुर घर निमार्ण प्रयोजन प्रति स्क्वायर फिट 10 10
द ) जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुर्जामा फोटो टास गर्ने सिफारीस 100 100
ध ) जग्गा धनि दर्ता प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपि सिफारीस 100 100
न ) प्रोजक्टर र लेभल मेसिन प्रति भाडा k|tL lbg ?= 1200.00 k|tL lbg ?= 2500
प ) जेरनेटर प्रति दिन को भाडा    (इन्धन सम्वन्धित व्यक्तिले हाल्ने) k|tL lbg ?= 2500.00  ?= 2500.00
फ) न.पा. वैठक कक्ष भाडा  k|lt lbgsf] ? 2500.
ब ) चुडि पसल थाक 700 700
भ ) चुडि पसल खुद्रा 500...00 600...00 600...00
4= उद्योग ठाउंसारी दस्तुर 
क) १० हर्षपावर सम्म 400 400 500 500
ख) १० हर्षपावर भन्दा माथि  700 700 1000 1000
5= व्यापार ठाउंसारी दस्तुर 
क) २ लाख सम्म पूजी भएको  100 100 150 150
ख) २ लाख भन्दा माथि पुजि भएको  200 200 300 300
5000
ग) आवास कम्पनी 
6= दैनिक हाटबजारको बैठकी कर 
क) आलु प्याज पसल  15 15 15 15
ख) सव्जी पसल  15 15 15 15
ग) माछाँ प्रतिटोकरी  20 20 20 20
घ) फलफुल प्रति दोकान  15 15 15 15
ङ) खसी मासु पसल  25 25 25 25
च) कुखुरा मासु पसल  20 20 20 20
छ) अन्य साना पसल  4 b]lv 20 4 b]lv 20 4 b]lv 20 4 b]lv 20
ज) अग्रीम मासिक स्टल  300 300 300 300
 फारम विक्रि 
नक्सा निवेदन फारम  150 150 150 200
उपभोक्ता लगतमा नाम दर्ता निवेदन फारम 25 25 25 25
उद्योग व्यवसाय दर्ता निवेदन फारम  25 25 25 25
सवारी दर्ता निवेदन फारम  25 25 25 25
टण्डर फारम नियमानुसार  lgodfg';f/  lgodfg';f/  lgodfg';f/ 
घर, गोठ फारम द. 15 15 15 20
चारकिल्ला फारम दस्तुर  15 15 15 15
एकीकृत सम्पत्तिकरको फारम दस्तुर (निवेदन समेत)  25 25 25 25
अन्य फारम 15 15 15 15
b)* h/Ljfgf
क) सोही वर्ष पुष मसान्त सम्म बुझाएमा १० प्रतिशत छुट दिइनेछ । 
ख) पुष मसान्त पछि छुट दिइने छैन् । 
ग) न.पा.मा बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, दस्तुर बाकी बक्यौता भएमा निजलाई दिईने सम्पूर्ण सुविधा रोक्का राखिने छ । 
घ) आर्थिक मसान्त नघाई बुझाउन आएमा  थप २० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने छ । 
ङ). यसमा उल्लेख नभएका अन्य करका दर न.पा. बैठकको निर्णय बमोजिम हुनछ । 
b:t"/
निवेदन दर्ता दस्तुर 20 20
व्यवसाय तर्फ
पलास्६ीक जूत्ता चप्पल
क वर्ग थोक विक्रेता 700 700
ख वर्ग फु६कर विक्रेता 500 500
८«ाइभिé सेन्६र 1000 1000
एकीकृत सम्पति करको दर रे६
क्र.स. मुुल्यांकन रकम कर रकम ण्ठज्ञ।ण्ठद्द का लागी
ज्ञ. ज्ञ देखि द्द लाख छण् हजार  ;Dd 50
द्द. द्द लाख छण् हजार ज्ञ देखि छ लाख  ;Dd 100
घ. छ लाख  ज्ञ देखि ठ लाख छण् हजार ;Dd 150
द्ध. ठ लाख छण् हजार ज्ञ देखि ज्ञण् लाख  ;Dd 200
छ. ज्ञण् लाख ज्ञ देखि ज्ञद्द लाख छण् हजार ;Dd 250
ट. ज्ञद्द लाख छण् हजार ज्ञ देखि ज्ञछ लाख  ;Dd 300
ठ. ज्ञछ लाख ज्ञ देखि ज्ञठ लाख छण् हजार ;Dd 350
ड. ज्ञठ लाख छण् हजार ज्ञ देखि द्दण् लाख  ;Dd 400
ढ. द्दण् लाख ज्ञ देखि द्दद्द लाख छण् हजार ;Dd 500
ज्ञण्. द्दद्द लाख छण् हजार ज्ञ देखि द्दछ लाख ;Dd 670
ज्ञज्ञ. द्दछ लाख ज्ञ  देखि द्दठ लाख छण् हजार ;Dd 840
ज्ञद्द. द्दठ लाख छण् हजार ज्ञ देखि घण् लाख  ;Dd 1000
ज्ञघ. घण् लाख ज्ञ देखि घछ लाख  ;Dd 1200
ज्ञद्ध. घछ लाख ज्ञ देखि द्धण् लाख ;Dd 1800
ज्ञछ. द्धण् लाख ज्ञ देखि द्धछ लाख ;Dd 2400
ज्ञट. द्धछ लाख ज्ञ देखि छण् लाख  ;Dd 3000
ज्ञठ. छण् लाख ज्ञ देखि टण् लाख  ;Dd 3500
ज्ञड. टण् लाख ज्ञ देखि ठण् लाख  ;Dd 5125
ज्ञढ. ठण् लाख ज्ञ देखि डण् लाख  ;Dd 6750
द्दण्. डण् लाख ज्ञ देखि ढण् लाख  ;Dd 8375
द्दज्ञ. ढण् लाख ज्ञ देखि ज्ञ करो८  ;Dd 10000
द्दद्द. ज्ञ करो८ ज्ञ देखि ज्ञ करो८ द्दण् लाख  ;Dd 12000
द्दघ. ज्ञ करो८ द्दण् लाख ज्ञ देखि ज्ञ करो८ द्धण् लाख  ;Dd 14000
द्दद्ध. ज्ञ करो८ द्धण् लाख ज्ञ देखि ज्ञ करो८ टण् लाख  ;Dd 16000
द्दछ. ज्ञ करो८ टण् लाख ज्ञ देखि ज्ञ करो८ डण् लाख  ;Dd 18000
द्दट. ज्ञ करो८ डण् लाख ज्ञ देखि द्द करो८  ;Dd 20000
द्दठ. द्द करो८ ज्ञ देखि द्द करा८ छण् लाख  ;Dd 25000
द्दड. द्द करो८ छण् लाख ज्ञ देखि घ करो८  ;Dd 32000
द्दढ. घ करो८  ज्ञ देखि घ करो८ छण् लाख  ;Dd 39000
घण्. घ करो८  छण् लाख ज्ञ देखि द्ध करो८  ;Dd 46000
घज्ञ. द्ध करो८ ज्ञ देखि द्ध करो८ छण् लाख  ;Dd 53000
घद्द. द्ध करा८ छण् लाख ज्ञ देखि छ करो८ ;Dd 60000
घघ. छ करो८ ज्ञ देखि माथिको मूल्यांकन  ;Dd k|lt xhf/ ? 2 yk

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 6 guests online
Your IP: 18.207.106.142
Today: Sep 23, 2020
Visitors Counter